piatto TORO

Piatto Toro, an exclusive creation for Punto Soave.
New receipt "Lingua e Coda 2.0" of chef Yoji Tokuyoshi, Restaurant Tokuyoshi, Milano.